תקנון אתר

תקנון אתר וחנות יקב טורא, תנאי שימוש ושמירה על פרטיות (להלן: "התקנון")

השימוש באתר האינטרנט ובחנות האינטרנטית של יקב טורא כפוף להסכמה להוראות תקנון זה.

כללי

 • האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.
 • התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.
 • החנות האינטרנטית של יקב טורא (להלן: "החנות") פועלת למכירת יינות ושמן זית תוצרת היקב (להלן: "היינות" ו/או המוצרים) האתר הינו בבעלות חברת ארץ הצבי א.ש בע"מ (להלן: "החברה")
 • כל המבקר ו/או מבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "מבקר או רוכש") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כנגד החברה ו/או בעליה.
 • יובהרכי רכישה של יינות מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.
 • טעות כלשהי באתר ו/או בתיאור היינות לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון.
 • החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. תחולת התקנון החדש תהיה מתאריך ושעת פרסומו באתר.
 • בהרשמה לאתר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה.

תנאי שימוש

 • כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי ו/או חשבון  PayPal /ביט רשאי לבצע פעולה באתר.
 • הזמנת היין תסופק רק בתנאים הבאים:
 • הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים.
 • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.
 • התקבל אישור הזמנה לכתובת הדוא"ל של הרוכש.
 • המוצר שהוזמן קיים במלאי

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

 • בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות למייל info@turawinery.com
 • הזמנה לא תחשב כסגורה כל עוד הרוכש לא מילא את פרטיו ואת פרטי כרטיס האשראי או חשבון הPAYPAL /ביט שלו.
 • הזמנה בכמויות גדולות תחייב אישור מיוחד של החברה. הזמנה גדולה תוגדר על ידי החברה לפי ראות עיניה.
 • במקרה בו המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות פרטי הקשר שלו על כך.  במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו בחזרה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה יכולה החברה להחליט לבטל הזמנה ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 •  

תשלום

 • ברכישת מוצרים באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי או בתשלומים לפי אישור החברה ובחירת הרוכש, ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה.
 • המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 • פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL.
 • במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר החברה לרוכש, את ביצוע ההזמנה וזאת גם אם הרוכש קיבל הודעה על אישור ההזמנה.

פרטי הרוכש ואבטחת האתר

 • האתר מאובטח והפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, באמצעות קידוד נתונים (SSL).
 • בעת רכישה באתר יידרש הגולש להזין פרטים אישיים. החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפריטים ו/או אי קליטתם במערכת.
 • החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
 • החברה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.
 • עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
 • הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח הגנה מוחלטת מפני פשיעות של צד שלישי. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- "עוגיות" (“cookies”)

שינוי הזמנה והחזרת מוצרים

 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • הזמנת יין ושמן זית אינה ניתנת לביטול.
 • שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.
 •  החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא"ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה  לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.
 • במקרה של ביטול ההזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, של המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, ואספקתם, רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך .

משלוחים וזמני אספקה:

 • דמי משלוח בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג המשלוח ובכתובתו של הרוכש.
 • עלות משלוח למעט אילת ים המלח והערבה –29 ₪. (*רשימת היישובים בנספח מטה).
 • עלות משלוח באילת,ים המלח והערבה- 59 ש"ח
 • זמני משלוח – זמני המשלוח והגעת המוצרים תלויים בספק המשלוחים. החברה מתחייבת להעברת המוצר לידי ספק המשלוחים תוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

בעלות ושמירה על זכויות

 • אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.

דין וסמכות שיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או רוכש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר ירושלים בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

נספח משלוחים:

רשימת היישובים להם עלות המשלוח הינה 59 ₪ – אילת ים המלח והערבה:

חצבה, באר אורה, מצפה רמון, עזוז, רביבים, נבטים, משאבי שדה, עין יהב, יטבתה, יוטבטה, שדה בוקר, שדה תעופה רמון, קטורה, עין חצבה, נאות הכיכר, אילות, גרופית, מדרשת בן גוריון, צופר, פארן, אשלים, סמר, יהל, עידן, עדן, ספיר, טללים, עיר אובות, ערערה – בנגב, ערוער, ניצנה (קהילת חינוך), נצנה (קהילת חינוך), נאות סמדר, שזפון, שיזפון, יתד, סופה, אליפז, עין תמר, לוטן, רתמים, צוקים, שחרות, שיטים, מחנה שיטים, נח"ל שיטים, נח"ל שטים, נחל שטים, יעלון, באר מילכה, באר מלכה, נווה חריף, נוה חריף, ניצני סיני, נצני סיני, קדש ברנע, כמהין, אבשלום, יישוב אבשלום, מרחב עם, נוה חלוקים, אום בטין, מחנה יוכבד, מחנה עובדה, מחנה עובדה1, נאות חובב, נאות חובב (מוסד), מפעלי צין – ערבה, אילת, שבטה, מצדה, שיזף, עין בוקק7

תקנון אתר וחנות יקב טורא, תנאי שימוש ושמירה על פרטיות (להלן: "התקנון")

השימוש באתר האינטרנט ובחנות האינטרנטית של יקב טורא כפוף להסכמה להוראות תקנון זה.

כללי

 • האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.
 • התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.
 • החנות האינטרנטית של יקב טורא (להלן: "החנות") פועלת למכירת יינות ושמן זית תוצרת היקב (להלן: "היינות" ו/או המוצרים) האתר הינו בבעלות חברת ארץ הצבי א.ש בע"מ (להלן: "החברה")
 • כל המבקר ו/או מבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "מבקר או רוכש") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כנגד החברה ו/או בעליה.
 • יובהרכי רכישה של יינות מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.
 • טעות כלשהי באתר ו/או בתיאור היינות לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון.
 • החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. תחולת התקנון החדש תהיה מתאריך ושעת פרסומו באתר.
 • בהרשמה לאתר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה.

תנאי שימוש

 • כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי ו/או חשבון  PayPal /ביט רשאי לבצע פעולה באתר.
 • הזמנת היין תסופק רק בתנאים הבאים:
 • הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים.
 • ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי.
 • התקבל אישור הזמנה לכתובת הדוא"ל של הרוכש.
 • המוצר שהוזמן קיים במלאי

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

 • בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות למייל info@turawinery.com
 • הזמנה לא תחשב כסגורה כל עוד הרוכש לא מילא את פרטיו ואת פרטי כרטיס האשראי או חשבון הPAYPAL /ביט שלו.
 • הזמנה בכמויות גדולות תחייב אישור מיוחד של החברה. הזמנה גדולה תוגדר על ידי החברה לפי ראות עיניה.
 • במקרה בו המוצרים שהוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות פרטי הקשר שלו על כך.  במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור מוצרים חלופיים או לקבל את כספו בחזרה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה יכולה החברה להחליט לבטל הזמנה ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 •  

תשלום

 • ברכישת מוצרים באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי או בתשלומים לפי אישור החברה ובחירת הרוכש, ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה.
 • המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 • פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL.
 • במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר החברה לרוכש, את ביצוע ההזמנה וזאת גם אם הרוכש קיבל הודעה על אישור ההזמנה.

פרטי הרוכש ואבטחת האתר

 • האתר מאובטח והפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, באמצעות קידוד נתונים (SSL).
 • בעת רכישה באתר יידרש הגולש להזין פרטים אישיים. החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפריטים ו/או אי קליטתם במערכת.
 • החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
 • החברה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.
 • עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
 • הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח הגנה מוחלטת מפני פשיעות של צד שלישי. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב- "עוגיות" (“cookies”)

שינוי הזמנה והחזרת מוצרים

 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • הזמנת יין ושמן זית אינה ניתנת לביטול.
 • שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.
 •  החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא"ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה  לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.
 • במקרה של ביטול ההזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, של המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים, ואספקתם, רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך .

משלוחים וזמני אספקה:

 • דמי משלוח בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג המשלוח ובכתובתו של הרוכש.
 • עלות משלוח למעט אילת ים המלח והערבה –29 ₪. (*רשימת היישובים בנספח מטה).
 • עלות משלוח באילת,ים המלח והערבה- 59 ש"ח
 • זמני משלוח – זמני המשלוח והגעת המוצרים תלויים בספק המשלוחים. החברה מתחייבת להעברת המוצר לידי ספק המשלוחים תוך 8 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.

שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

בעלות ושמירה על זכויות

 • אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.

דין וסמכות שיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או רוכש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר ירושלים בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

נספח משלוחים:

רשימת היישובים להם עלות המשלוח הינה 59 ₪ – אילת ים המלח והערבה:

חצבה, באר אורה, מצפה רמון, עזוז, רביבים, נבטים, משאבי שדה, עין יהב, יטבתה, יוטבטה, שדה בוקר, שדה תעופה רמון, קטורה, עין חצבה, נאות הכיכר, אילות, גרופית, מדרשת בן גוריון, צופר, פארן, אשלים, סמר, יהל, עידן, עדן, ספיר, טללים, עיר אובות, ערערה – בנגב, ערוער, ניצנה (קהילת חינוך), נצנה (קהילת חינוך), נאות סמדר, שזפון, שיזפון, יתד, סופה, אליפז, עין תמר, לוטן, רתמים, צוקים, שחרות, שיטים, מחנה שיטים, נח"ל שיטים, נח"ל שטים, נחל שטים, יעלון, באר מילכה, באר מלכה, נווה חריף, נוה חריף, ניצני סיני, נצני סיני, קדש ברנע, כמהין, אבשלום, יישוב אבשלום, מרחב עם, נוה חלוקים, אום בטין, מחנה יוכבד, מחנה עובדה, מחנה עובדה1, נאות חובב, נאות חובב (מוסד), מפעלי צין – ערבה, אילת, שבטה, מצדה, שיזף, עין בוקק

דילוג לתוכן